Başkanın Mesajı – Ekim 2013

Yeni yasama yılı

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı demokratikleşme paketinden hemen sonra yeni yasama yılının başlaması çok anlamlı oldu. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi var olan sorunların çözüm merkezidir. Cumhuriyet bu Meclis çatısı altında kuruldu, Kurtuluş Savaşı buradan yönetildi ve kazanıldı. Cumhuriyetin ilanı ve onu takip eden reformlar, kalkınma hamleleri bu Meclis eliyle gerçekleştirildi. Bir bağımsızlık savaşı kazanan, şimdiye kadar ortaya çıkan sorunları çözen bu Meclis, mevcut tüm sorunları çözmeye de muktedirdir.

Özellikle askerî darbeler sonrasında kabul edilen anayasa ve kanunların ortaya çıkardığı insan hakları sorunlarının, millet iradesi ile seçilen milletvekillerinden oluşan Meclis tarafından çözülmesi önemli bir misyondur. Her türlü sorunun çözümüne katkı sunmak, bu misyona layık olabilenler için de en büyük şereftir.

Demokratik bir cumhuriyetin erdemi, halkı bütün renkleri, sesleri ve iradesiyle siyasi iktidarın odağı haline getirmektir. Toplumu tek tipleştirme, prototip kalıplara sığdırma düşüncesi 20. yüzyılda kalmıştır. Türkiye’nin demokratikleşmesinin önünde bu yıllardan kalan engeller bir bir aşılacaktır.

İnsanların fikir ve dinî inançlarına müdahale etmek, etnik kimlikler üzerinde baskılar yapmak bu engellerden bazılarıdır. Son yıllarda yapılan demokratikleşme hamleleri ile bu sorunların birçoğu çözülmüştür. Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni demokratikleşme paketi, şimdiye kadar demokratikleşmeye yönelik düzenlemelere ciddi katkılar sağlayacaktır.

Şimdi yeni yasama yılı başladı. Demokratikleşmeye yönelik olarak Parlamento’nun çıkaracağı kanunlar, halkın siyasi iradesini yansıtacaktır. Bu açıdan değerlendirdiğimizde tüm siyasi partilerin çözüm süreçlerine, atılan adımlara destek sunması bu millete olan saygının bir göstergesidir.

Sorunlara değişik çözüm önerileri sunmak, farklı bakmak normal bir durumdur. Farklı bakış açılarını “kutuplaşma” olarak görmek, olgunlaşmamış bir demokratik anlayışın tezahürüdür.

Gerek demokratikleşmeye yönelik yapılacak kanuni düzenlemelerde, gerekse yeni anayasanın kabul edilmesine yönelik çalışmalarda demokratik olgunluk son derece önemlidir. Demokrasinin olgunluğu, ülkenin temel siyasi meselelerinde en yüksek düzeyde katılımın teşviki ve güçlendirilmesi ile yakından alakalıdır.
 
Saygılarımla.
 
Nevzat Pakdil
Kahramanmaraş Milletvekili
Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı