TPB Tüzük

Türk Parlamenterler Birliği Tüzüğü

 

Kuruluş

BİRİNCİ BÖLÜM

Tanım, Amaç, Kurucular ve Üyelik

TANIM

Madde 1.- Derneğin adı Türk Parlamenterler Birliği Derneğidir. Derneğin merkezi Ankara’dır.

Dernek – Dernek Genel Kurul kararı ile gerekli gördüğü il merkezlerinde şube açabilir.

(“Türk” kelimesinin kullanılmasına, 3 Haziran 1978 tarihli resmi gazetede yayımlanan 16.04.1078 gün ve 7/15516 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile izin verilmiştir.)

AMAÇ

Madde 2.- Ülkemizde insan haklarına saygılı, çok partili demokratik rejimin yerleşmesi ve işlerlik kazanmasının idraki içinde; “ Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” temel görüşüne inanarak; laik ve sosyal hukuk devleti fikrine ve Atatürk ilkelerine bağlı Türk Parlamenterler Birliği- Derneği;

TBMM’de ve Yasama Meclisinde üye olarak görev yapmış ve yapmakta olan parlamenterler arasında dostluğu; sosyal, kültürel, fikri ve manevi dayanışmayı sağlamak, üyelerin bilgi ve deneyimlerinden toplumu yararlandırmak için bilimsel ve kültürel faaliyette bulunarak, siyasal kültür ortamının gelişmesini, parlamento geleneklerinin yerleşmesini ve demokrasimizin güçlenip devamlılığını temin amacı ile;

1- Bu konularda ve Türk Demokrasisinin gündeminde bulunan sorunlar üzerinde bilimsel, kültürel çalışmalar yapar ve yaptırır, yurtiçi ve yurtdışı inceleme gezileri düzenler, kitap ve dergiler yayınlar.

2-Yabancı Parlamenterler ve bunların mensup olduğu benzer kuruluşlar ve diplomatlarla, Atatürk’ün gösterdiği ulusal amaçlara ve ulusal dış politikaya yardım edici sosyal ve entelektüel temaslarda bulunur.

Yurtdışındaki benzer kuruluşlarla işbirliği yaparak federasyonlara katılır. Diğer sivil toplum kuruluşları ile çeşitli platformlar oluşturabilir veya oluşturulmuş platformlara katılabilir. Ancak, Uluslararası Federasyon toplantılarında Derneği eski Milletvekilleri temsil eder

3- Üyeler arasında kültürel ve sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı sağlar ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik işletme ve tesisleri kurar ve bunlarla ilgili yan kuruluşları teşkil eder.

4- Yoksul ve başarılı öğrencileri teşvik ve bunlara yardım için kredi imkanları arar.

5- Doğal afetlerde vatandaşların acılarını hafifletmek için maddi ve manevi yardım sağlar, sosyal yardım alanlarında çalışmalarda bulunur.

KURUCULAR

Madde 3- Birlik- Dernek kurucularının adı ve soyadları aşağıda gösterilmiştir.

No Adı-Soyadı Baba adı D.Yeri ve Tarih Açık Adres

1.Y. Ziya Önder Muhlis Zara 1914 Turgut Reis Cd. 18/12 Ankara

2.S. Faruk Önder H.M.Nazım Konya 1916 A.Mithat Efendi Sk. 22/4 Ankara

3.Muhittin Kılıç Rüştü Konya 1919 N.Teyfik Sk.21/4 Maltepe/ANK

4.İsmet Kapusuz Süleyman Yozgat 1930 Meneviş Sk. 48/4 A.Ayrancı/ANK

5.Mehmet Türkmenoğlu Veli Develi 1921 GMK Bul.105/10 Ank.

6.H. Basri Albayrak Abdullah Pazar 1926 Keçiören Cuma Sk.21/24,Ank.

7.Cihat Turgut Halil İzmir 1918 Yakıtçılar Sk.4/8 Y.Şehir,Ank.

8.Ahmet Üstün Sadık Polatlı 1923 Büklüm SK.14/9 K.Dere,Ank.

9.M. Enver Işıklar Rüştü Afyon 1914 Y.Ayr.Hoşdere Cd.68/17,Ank.

10.Adil Yaşa Abdülmecit Siirt 1924 B.Evler 4.Cd.111/3,Ank.

11.Ahmet Karamüftüoğlu Tevfik Kadirli 1924 B.evler 1. Cd. 78/21 ANK.

12.Orhan Vural Tevfik Ordu 1932 Yeşilyurt Sk. 26/16 Çankaya/ANK

13.Haluk Berkol Ahmet Kadıköy 1921 Atatürk Bl. 255-A/55 ANK.

14.Haldan Kısayol Feridun İstanbul 1923 Sağlık Sk. 42/5 Y.Şehir/ANK.

15.Halit Fikret Aka Hayrullah Nevşehir 1914 Çiftlik Cd. 7/10 B.Evler/ANK.

16.İsa Bingöl O.Kadri Muş 1919 Büklük Sk. 80/13 K.Dere/ANK.

17.İhsan Kabadayı Ahmet Konya 1920 M.Paşa Cd. 874 Sk. İzmir

18.Kaya Özdemir Rüstem Sivas 1931 Güvenlik Cd. 6/13 A.Ayrancı/ANK

19.Nurettin Özdemir Fikri Kelkit 1927 Yıldız Koop, Ev. 6/13 B.Evler/ANK

20.M. Kemal Yılmaz Hakkı Aydın 1921 B.Evler Çiftlik Cd. 7/10 ANK.

21.Dursun Akçaoğlu Ahmet Çerkeş 1919 GMK Blv. 107/12 Maltepe/ANK

22.Atilla İmamoğlu Seyit Afşin 1939 Boz Sk. No. 3 Kurtuluş/ANK.

23.Nurettin Sandıkçıoğlu İ.Hakkı Burhaniye 1922 Bilir Sk. 29/3 K.Dere/ANK.

24.Zeki Yücetürk Tevfik Balıkesir 1928 B.Evler 61. Sk. 18/7 ANKARA

25.Yusuf Ulusoy Ethem Yozgat 1910 Çelikkale Sk. Çelikkale Apt. ANK

26.İsmail Yeşilyurt H.Nuri Şefaatli 1925 Kavacık S. Ev. Bando Sk. 12 ANK

27.İ.Sıtkı Hatipoğlu Hüseyin Polatlı 1924 A.Ayrancı Gerede Sk. 10/5 ANK.

28.Cevat Odyakmaz Suudi Pazar 1921 Kavacık Sb.Ev. 3. Yıldız Cd. ANK

29.İlhan Açıkalın H. Faik Osmaniye 1930 B.Evler 14. Sk. 8/8 ANK.

YASAKLAR

Madde 4. Birlik-Dernek Anayasanın başlangıç ve genel esasları bölümündeki temel ilkelere bağlı olup, çalışmalarını siyasal ve ideolojik tercihlerin dışında yürütür.

5253 sayılı kanunun 30 ncu maddesi ile yasaklanan konularda faaliyet gösteremez.

ÜYELİĞİN KAZANILMASI

Madde 5. TBMM’de üye olarak görev yapmış ve yapmakta olan parlamenterler ile ; 1,157,158 ve 2485 sayılı kanunlarla kurulan ve yetkili kılınan Yasama Meclislerinde üye olarak görev yapmış parlamenterler ve hükümetlerde Parlamento dışından görev alanlar, 5253 sayılı Dernekler Kanununun ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili maddeleri kapsamına girmemek ve parlamentoya seçilme hakkını haiz olmak şartı ile Birliğe-Derneğe üye kayıt olabilirler.

Bu nitelikleri taşıyanların yazılı istemi üzerine taleplerinin reddine yada Birliğe-Derneğe üye kaydedilmelerine Genel Yönetim Kurulunca 30 gün içinde karar verilir. Sonuç, ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Başvurular doğrudan yada şubeler aracılığıyla Birlik-Dernek Genel Başkanlığına yapılır. Bu başvuruya giriş ödentisinin ve yıllık aidatın yatırıldığına dair alındı makbuzu veya banka dekontunun eklenmesi şarttır. Bu ödemeler yapılmadığı taktirde başvuru kabul edilmez. Şubelerce yapılan tahsilatlar, Genel Yönetim Kurulunda Yetki alınmak ve bilahare mahsubu yapılmak üzere şube hesabına avans olarak kaydedilebilir.

Cumhurbaşkanları, TBMM Başkanları ile vefat eden üyelerin eşleri Birliğin-Derneğin fahri üyeleri kabul edilir. Fahri üyeler istedikleri taktirde aidat ödeyebilirler ve Genel Kurul toplantılarına katılabilirler. Ancak seçme ve seçilme hakları yoktur.

Fahri üyelerin Türkiye’de ikamet mecburiyetleri olmayıp, yabancı misyon şefleriyle yabancı ülke milletvekillerine Genel Yönetim Kurulu kararı ile fahri üyelik sıfatı verilebilir, gerektiğinde sona erdirilebilir.

ONURSAL BAŞKANLIK

Madde 6. TBMM Başkanı, başkanlığı devam ettiği sürece Türk Parlamenterler Birliğin-Derneğinin de “Onursal Başkan”dır.

Bu durum ilgiliye yazılı olarak duyurulur ve on gün içinde mahalli en büyük mülki amirliğine bildirilir.

Onursal Başkanlık istedikleri taktirde Birliğe üye olabilirler.

Türk Parlamenterler Birliği- Derneği Genel Başkanları, görevlerinden ayrılmaları halinde “ Onursal Başkan” sıfatını taşırlar.

Onursal Başkanlar yönetimde görevli olmadıkları sürelerde, Birliğin-Derneğin toplantılarına katılır, görüş ve önerilerde bulunur, ancak oy kullanamazlar.

ÜYELİĞİN KAYBEDİLMESİ

Madde 7. Birlik-Dernek üyelerinin;

1.İstifa etmekle”Her üye Yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydı ile dernek üyeliğinde ayrılma hakkına sahiptir.

2.TBMM’ne seçilme hakkını kaybetmekle,

3.Yazılı uyarıya rağmen, haklı bir sebebe dayanmaksızın üç ay içinde aidat ödemekten kaçınmakla,

4. Haklarında ihraç kararı verilmekle,

5. Derneklere üye olmak hakkını kaybetmekle,

Üyelikleri sona erer ve kayıtları Genel Yönetim Kurulunca silinir.

Kayıtları Genel Yönetim Kurulunca silinenler haklarında yapılan işleme ilk Genel Kurul toplantısında itiraz edilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Birliğin-Derneğin Organları, Kuruluş, Görev ve Yetkileri

BİRLİĞİN-DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 8. Türk Parlamenterler Birliğinin-Derneğinin organları;

1.Genel Kurul,

2.Genel Yönetim Kurulu,

3.Denetleme Kurulu,

4.Disiplin Kurulu,

5.Yüksek Danışma Kurulu,

6.Şube ve Temsilciliklerdir.

BİRLİK-DERNEK GENEL KURULUNUN TOPLANTISI

Madde 9. Birlik-Dernek Genel Kurulu Olağan toplantısını, 3 yılda bir Mayıs ayı içinde yapar. Çağrı Genel Yönetim Kurulunca yapılır.

Genel Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde olağan üstü toplantı çağrısı yapabilir. Ayrıca, Denetleme Kurulunun veya Birlik-Dernek üyelerinin 1/5 inin gündem belirterek yapacakları yazılı başvuru üzerine, bir ay içinde olağanüstü toplantı çağrısı yapmakla yükümlüdür.

ÇAĞRI USULÜ

Madde10:Genel Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz

TOPLANTI YERİ

Madde 11. Genel Kurul toplantıları Birlik-Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 12. Genel Kurul, Birlik-Dernek tüzüğüne göre kayıtlı üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır ve mevcudun çoğunluğu ile karar verir. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Her üye Genel Kurulda ancak kendi oyunu kullanabilir.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Madde 13. Genel Kurul toplantısı ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurula katılacak üyeler, üye listesindeki adlarının karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Ancak Genel Kurula katılabilmek için, üyelerin aidat borcunun olmaması şarttır. Bunu yerine getirmeyen üyeler, o Genel Kurulda üyelik haklarını kullanamazlar.

Onikinci maddede belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Genel Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere Genel Kurulca, bir başkan bir başkan yardımcısı ve iki yazman üyeden oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı seçilir.

Genel Kurul Başkanlık Divanı, yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre, Genel Kurulu yönetir, seçim sonuçlarını ilan eder. Genel Kurul, tutanak ve belgelerini imzalayıp, seçilen Yönetim Kuruluna teslim eder.

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 14. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 15. Genel Kurul;

1. Genel Yönetim Kurulu için 15 asıl ve 15 yedek; Denetleme Kurulu için 3 asıl ve 3 yedek; Disiplin Kurulu için 5 asıl ve 3 yedek ve Yüksek Danışma Kurulu içinde 50 asıl ve 20 yedek üye seçer. Seçimler gizli oyla yapılır,

2. Ana Tüzükte değişiklik yapar, gerekli görülen yerlerde şube açılmasına veya kapatılmasına karar verir,

3. Genel Yönetim Kurulunun hesap ve çalışma raporları ile Denetçilerin raporlarını müzakere ile Yönetim Kurulunu ibra eder,

4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeli ve istihdam edilecek personelin kadro cetvellerini aynen veya değiştirerek onaylar,

5. Üyeler hakkında verilen, Birlikten-Dernekten çıkarılma veya geçici çıkarılma kararına karşı ilgili üye tarafından yapılan itirazları inceler ve karara bağlar,

6. Birlik için gerekli taşınmaz malların satın alınması, kiralanması yada mevcutların satılması veya kiraya verilmesi, aynı amaçlı kuruluşlarla işbirliği suretiyle iştirakler ve ortaklıklar oluşturulması için Genel Yönetim Kuruluna yetki verir,

7. Tüzük’ün ikinci maddesi 2 nci bendinde belirtilen amaçlara uygun olarak yerli veya yabancı sivil toplum kuruluşlarıyla federasyonlar kurulmasına karar verir.

8. Yürürlükteki yasalarda ve tüzükte, Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirir.

9. Birliğin-Derneğin feshedilmesine karar verir.

10. Üye aidatlarını belirler.

GENEL YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 16. Genel Yönetim Kurulu, Türk Parlamenterler Birliğinin-Derneğinin tek yönetim ve temsil organı olup, Genel Kurula karşı sorumludur.

Genel Yönetim Kurulu, seçim sonuçlarının kesinleşmesini takip eden 2 gün içinde Birlik-Dernek merkezinde toplanarak üyeleri arasından gizli oyla Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve Genel Sayman’dan oluşan Başkanlık Divanı seçer.

Genel Yönetim Kurulu;

1. Parlamenterler Birliği-Derneği temsil yetkisini Genel Başkan’a, Başkanlık Divanına kısmen veya tamamen verebilir,

2. Yönetim Kurulu, üyelerini gerektiğinde Birliğin-Derneğin amaçlarına uygun çalışmalar yapmak üzere görevlendirir.

3. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasına kuruculara yetki verilmesine gerektiğinde temsilciliğin kapatılmasına karar verir, şube açılması konusunda genel kurulda teklifte bulunur. Şubelerin Genel Kurullarını Olağaüstü toplantıya çağırır.

4. Tüzük’ ün 2. maddesi 2 nci bendinde belirtilen amaçlara uygun olarak yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşlarıyla platform oluşturma ve bu gibi konularla birlikte sosyal ve entelektüel temas ve görüşmeler hususlarında karar verir.

5. Birliğin-Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar, yıllık çalışma raporunu, bilançoyu, gelecek dönem bütçesini, personel kadro cetvelleri ile yıllık aidat miktarına ilişkin öneriyi hazırlayarak Genel Kurula sunar,

6. Tüzük’ün 2 nci maddesinde öngörülen yan kuruluşlarla şubeler ve Temsilcilikler için talimatlar ve yönetmelikler hazırlar, uygulamaya koyar, Genel Kurulun verdiği yetkiyle, aynı amaçlı başka kuruluşlarla işbirliği yapar, birliklere katılır, iştirakler veya ortaklıklar oluşturur, Birlik- Dernek amaçları doğrultusunda işletilmek üzere merkezde veya diğer yerleşim bölgelerinde sosyal tesisler kurmak üzere taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır veya taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine ipotek veya ayni haklar tesis ettirir.

7. Bütçenin bölüm ve maddeleri arasında gerekli aktarmaları yapar,

8. Birliğin-Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarının Birlik-Dernek yararına yönetilmesi ve kullanılması için gerekli önlemleri alır,

9. Üyeliğe giriş ödentisini tespit eder.

10. Uluslar arası forum, panel, sempozyum ve toplantılarda Türkiye’nin milli menfaatlerini savunan ve Türkiye’yi destekleyen Türk dostu yabancı parlamento üyelerine, Dışişleri Bakanlığının görüşünü de alarak gerekli gördüğünde Türk Parlamenterler Birliğinin-Derneğinin fahri üyelerini tevcih eder ve on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirir,

11. Şubelerin yıllık olarak hazırlayacağı bütçeyi kabul eder, şube faaliyetlerini denetler,

12. Yapılacak işlerin aciliyetini dikkate alarak işin nitelik ve zaman ve kapsamını belirlemek suretiyle ve o işle sınırlı olarak Başkanlık Divanına veya Genel Başkana yetki verebilir. Bu durumda Başkanlık Divanı veya Genel Başkan müteakip Genel Yönetim Kurulu toplantısında yapılanları sunarak onay alır,

13. Genel Yönetim Kurulu veya Yüksek Danışma Kurulunun ihtiyaç duyacağı konularda belirli bilgi, deneyim ve birikim sahibi uzman kişileri ücretli yada fahri Danışman veya Başdanışman unvanıyla görevlendirebilir. Birlik-Dernek ve Şubelerine alınacak yada işten çıkarılacak personelle ilgili önerileri karara bağlar.

14.Tüzük ve mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapar, yetkileri kullanır.

GENEL YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Madde 17. Genel Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa, önceden tespit edilen gün ve saatte çağrısız olarak toplanır. Ayrıca gerekli görülen hallerde Genel Başkan veya Genel Yönetim Kurlu üyelerinin 1/3 nün istemi halinde her zaman toplanabilir. Bu taktirde toplantı gün ve saati Genel Sekreterlikçe üyelere duyurulur.

Toplantı gündemi Genel sekreterlikçe düzenlenerek toplantı öncesinde üyelere bildirilir. Toplantıyı Genel Başkan, bulunmadığı taktirde Genel Başkan Yardımcısı, onunda yokluğunda Genel Sekreter yönetir. Artarda üç toplantıya özürsüz katılmayan üye, Genel Yönetim Kurulundan çekilmiş sayılır.

BİRLİK-DERNEK KURULLARININ YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

Madde 18. Genel Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Yüksek Danışma Kurullarında boşalacak üyelikler yedek üye sıralamasına göre kurul başkanlıklarınca yapılacak çağrılarla doldurulur.

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurulu, yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu bir ay içinde toplantıya çağırır. Çağrının yapılmaması halinde Birlik-Dernek üyelerinden biri mahallin sulh hukuk hakimine başvurabilir.

BAŞKANLIK DİVANI GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 19. Başkanlık Divanı en az 15 günde bir Genel Başkanın yokluğunda yardımcısının çağrısı üzerine toplanır.

Başkanlık Divanı;

1. Yönetim Kurulu kararını uygular,

2. Birlik-Dernek tüzüğünde belirtilen konularda önerilerini Genel Yönetim Kurulunun onayına sunar,

3. Genel Yönetim Kurulunda alacağı yetki ile demeç bildiri, beyanname ve haber bültenlerinin hazırlanmasında Genel Başkan Yardımcısını, Genel Sekreteri ve Genel Yönetim Kurulu üyelerinden birini görevlendirebilir,

4. Gerekli personel atamalarını yapar,

5. Kitap ve Dergi yayım işlerini yönetir,

6. Birliğe-Derneğe ait sosyal tesislerin çalıştırılmasında gerekli tedbirleri alır, ihtiyaç duyulan düzenlemeleri yapar.

Başkanlık Divanı Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olup, yapılan işleri her yönetim kurulu toplantısına getirerek onay ister.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 20.- Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DENETLEME KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 21. Üç üyeden oluşan Denetleme Kurulu seçimden sonra üç gün içinde yapacağı ilk toplantısında gizli oyla bir başkan seçer ve sonucu bir tutanağa geçirerek yönetim kurulana bildirir.

Denetleme Kurulu;

1. Birlik-Dernek faaliyetlerinin yönetim ve mali açıdan genel kurul ve yönetim kurulu kararına uygunluğunu inceler ve denetler.

2. Muhasebe ve demirbaş defterlerinin zamanında ve usulüne uygun tutulup tutulmadığını denetler.

3. Yıllık çalışma dönemi içinde altı ayı geçmeyen aralıklarla yaptığı denetleme sonuçları ve dönem sonu tahmini bütçe üzerindeki görüşlerini bir rapor halinde Genel Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

4. Tüzük’ün 9 ncu maddesi 2 nci fıkrası gereğince Genel Kurulu toplantıya çağırır.

DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 22. Disiplin Kurulu, Genel Kurulca seçilen 5 asıl, 3 yedek üyeden oluşur.

Seçimin kesinleşmesini takip eden üç gün içinde asıl üyeler, en yaşlı üyenin başkanlığı altında yapacakları toplantıda gizli oyla aralarında başkan, başkan yardımcısı seçerek sonucu Birlik-Dernek Başkanlığına bildirir.

Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulunun üyelerle veya şubelerle ilgili kendisine gönderdiği şikayetleri inceler ve karara bağlar. Disiplin Kurulu, savunmanın gönderilmesini isteyebileceği gibi, bizzat mahalline giderek inceleme ve soruşturma yapabilir, delil toplar, tarafları ve tanıkları dinler, tutanak düzenler.

Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulunun sevk istemiyle bağlı değildir. İncelemesi sonucunda elde ettiği kanıtlara göre karar verir.

Disiplin Kurulu;

1. Uyuşmazlıkları öncelikle uzlaşma yoluyla çözmeye çalışır,

2. İncelemelerin sonucunda ilgili üye veya üyelere, şikayetin ağırlığını dikkate alarak ve gerekçelerini göstererek UYARMA VE KINAMA CEZASI verebilir.

3. Türk Parlamenterler Birliğinin-Derneğinin kuruluş amaçlarıyla, tüzük hükümlerine ters düşen, Genel Yönetim Kurulu kararlarını dinlemeyen, bu yolda direnen yada bir parlamentere yakışmayan tavır ve davranışlarda bulunan üyeler hakkında “KESİN ÇIKARMA” cezası verebilir.

4. Şubeler hakkındaki şikayetlerle ilgili olarak, üyeler hakkında gösterilen cezalarla birlikte, Genel Kurula Şube Yönetim Kurulunun feshini önerebilir.

5. Aldığı kararları, uygulamak üzere Genel Yönetim Kuruluna sunar.

CEZALAR VE SONUÇLARI

Madde 23.-Disiplin Kurulunca verilen;

UYARMA: Yazılı olarak dikkat çekmektir.

KINAMA: Yazılı olarak dikkat çekmektir.

KESİN ÇIKARMA: Üyenin Birlikle-Dernekle olan ilişkisinin kesilmesidir.

Kınama cezası alanlar, ceza aldıkları tarihi izleyen bir yıl içinde, feshedilen Yönetim Kurulunda bulunanlar, feshedildikleri tarihi izleyen ilk Genel Kurulda Birlik organlarına seçilemezler, seçilmiş iseler görevleri sona erer.

Disiplin Kurulu kararlarına karşı, kararın düzeltilmesi yada kaldırılması yolunda Genel Yönetim Kurulu aracılığıyla Genel Kurula başvurulabilir. Bu taktirde, Genel Yönetim Kurulu kendi görüşünü de ekleyerek talebi Genel Kurula iletir. Bu safhadan sonra Genel Kurulun bu kararı kesindir. İtiraz yada yargıya başvurma görevin sona ermesini engellemez.

YÜKSEK DANIŞMA KURULU

Madde 24. Yüksek Danışma Kurulu seçimlerin kesinleşmesini takiben 3 gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak gizli oyla Başkan, Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter seçerek sonucu tutanakla Genel Yönetim Kuruluna bildirir.

Yüksek Danışma Kurulu;

1. Birliğin-Derneğin amaç maddesinde belirtilen çalışmaların gerçekleştirilmesi için plan ve programlar yapar,

2. Yurtiçi ve Yurtdışı inceleme gezileri için Genel Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur,

3.Genel Yönetim Kurulunun ve Başkanlık Divanının bildireceği konularda incelemeler, çalışmalar yapar veya yaptırır.

Kendisine görev verilen üye, çalışmaları bitinceye kadar o konunun sekreterliğini yürütür. Kurul kararı Genel Yönetim Kuruluna öneri niteliğindedir.

Yedekler göreve çağrıldıktan sonraki ayrılmalar halinde kurul görevini kalanlarla sürdürür.

Yüksek Danışma Kurulu üye tam sayısının üçte biri ile toplanır ve kararlarını toplantı yeter sayısının salt çoğunluğu ile verir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 25. Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Yüksek Danışma Kurullarına seçilen asıl ve yedek üyelerin adı ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları Birlik-Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şubeler

ŞUBELERİN AÇILIŞI

Madde 26. Birlik – Dernek gerekli gördüğü il merkezlerinde Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Bu konuda Genel Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç üye tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda, kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgahı ve tabiiyeti ile şube merkez adresi bildirilir. Ayrıca Birlik-Dernek tüzüğünün iki örneği ile yetki belgesi eklenir.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 27: Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerden doğan alacak ve borçlardan ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBELERİN GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ

Madde 28: Şubeler, üyelerinin tamamı ile temsil edilir.

ŞUBELERİN ORGANLARI

Madde 29.- Şube organları;

1. Genel Kurul ,

2. Yönetim Kurulu,

3. Denetleme Kurulu’ndan oluşur.

ŞUBE GENEL KURULU

Madde 30 – Şube Genel Kurulu, Şubeye kayıtlı üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulu şube merkezinde toplanır. Olağan Genel Kurul’un Birlik-Dernek Genel Kurul toplantısından en az 2 ay önce bitirilmesi zorunlu olup toplanma, toplantı yeter sayısı, toplantının yapılış usulü, gündem ve görüşülecek konular hakkında tüzüğün Birlik-Dernek Genel Kuruluna ilişkin hükümleri uygulanır.

Şube Yönetim Kurulunun, Şube Denetleme Kurulunun veya Şube Genel Kurul üyelerinin 1/5 inin gündem belirleyerek yapacakları başvuru üzerine Şube Genel Kurulları Olağanüstü toplanabilir. Ancak Şube Yönetim Kurulu, olağanüstü Şube Genel Kurul toplantısının gerekçe, gündem, yer, tarih ve saatini ayrıntılı olarak Genel Kurul tarihinden en az 15 gün önce Genel Yönetim Kuruluna bildirir.

Şubelerin Genel Kurul tarihleri Şube Yönetim Kurulunca belirlenir.

ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 31.- Şube Genel Kurulu;

1. Şubeler, 9 asil ve 9 yedek üyeden oluşacak Yönetim Kurulu ile 3′ er asil ve 3’er yedek üyeden oluşan denetleme kurulu üyelerini gizli oyla seçer.

2. Şube Yönetim Kurulunun hesap ve çalışma raporlarıyla, Denetleme Kurulu raporlarını görüşür ve ibra konusunda karar verir.

3. Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık bütçe üzerinde görüşme yapar, bütçeyi aynen veya değiştirerek onaylar,

4. Şubedeki mal varlığının arttırılması kiraya verilmesi yada elden çıkarılmasıyla ilgili görüşlerini; Genel Yönetim Kuruluna önerilmek üzere karara bağlar.

5. Yürürlükteki mevzuatta ve tüzükte, kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirir.

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 32- Şube Yönetim Kurulu, Türk Parlamenterler Birliğinin-Derneğinin o ildeki temsil organı olup, Şube Genel Kuruluna ve Birlik-Dernek Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Şubelerin tüzel kişilikleri yoktur.

Yönetim Kurulunca seçilen üyeler seçim sonuçlarının kesinleşmesini takip eden iki gün içinde, şube merkezinde toplanarak gizli oyla aralarından, Şube Başkanı, Başkan Yardımcısı, Şube Sekreteri ve Şube Saymanını seçer.

Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır, bu olağan toplantı dışında iki Yönetim Kurulu Üyesi ve Şube Başkanının isteği üzerine de toplanır. Toplantıya çağrı Şube Sekreteri tarafından yapılır.

Tüzüğün 17 inci maddesindeki hükümler şube organları içinde geçerlidir. Şube Yönetim Kurulundaki boşalmalar sonucu yedeklerin getirilmesinden sonra Şube Yönetim Kurulu üye sayısının, üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde Genel Yönetim Kurulunun kararı ile en geç bir ay içinde Şube Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır.

Şube Yönetim Kurulu;

1. Şube temsil yetkisini, Şube Başkanına kısmen veya tamamen verebilir,

2. Şube Yönetim Kurulu üyelerini, gerektiğinde Birliğin-derneğin amaçlarına uygun çalışmalar yapmak üzere görevlendirir,

3. Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir,

4. Şubenin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar, yıllık çalışma raporunu, bilançoyu gelecek dönem bütçesini, kadro cetvellerini hazırlayarak Genel Kurula sunar,

5. Bütçenin bölüm ve maddeleri arasında gerekli aktarmaları yapar,

6. Şubedeki mal varlığının Birlik-Dernek yararına yöneltilmesi ve kullanılması için gerekli önlemleri alır,

7. Şube Genel Kurulca belirlenen ve Genel Yönetim Kurulunca onanan kadrolara gerekli personelin atamalarını yapar,

8. Tüzüğün 19 uncu maddesinin 3 üncü bendinde belirtilen çalışmalar için Genel Yönetim Kurulunun yazılı izni ile hareket eder,

9. Şube organlarına seçilenleri, tüzüğün 24 üncü maddesine uygun olarak mahallin en büyük mülki amirliğine bildirir,

10. Karar Defteri, Gelen-Giden Evrak Defteri, Gelir-Gider Defteri, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defterini tutar,

11. Genel Yönetim Kurulunun kendisine verdiği ve tüzükte öngörülen görevleri yapar.

Şube yönetimleri yönetmelik çıkaramaz. Genel Merkez adına tahsil ettikleri üye aidatlarını, giriş ödentilerini veya bağışları Genel Yönetim Kurulundan yetki alınmak ve bilahare mahsubu yapılmak üzere kendi hesaplarına avans olarak kaydedebilirler.

Şubenin parasal gereksinimi, Genel Kurulca yapılan bütçesi, ihtiyaç ve talepleri dikkate alınarak, Birlik-Dernek Genel Yönetim Kurulu kararlarıyla karşılanır.

DENETLEME KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 33- Denetleme Kuruluna seçilen üyeler seçim sonuçlarının kesinleşmesini takip eden iki gün içinde toplanarak gizli oyla bir Başkan seçer.

Şube Denetleme Kurulu görev ve yetkileri konusunda tüzüğün 20 inci maddesi hükümleri uygulanır.

ŞUBE YÖNETİM KURULLARININ FESHİ, ATAMA VE SEÇİMİ

Madde 34- Şube Yönetim Kurulları, yasa, tüzük, yönetmelik hükümlerine aykırı davranmaları, Genel Yönetim Kurul kararlarına uymamaları halinde uyarılır. Bu uyarıya ve verilen süreye rağmen direnen Şube Yönetimleri hakkında, Genel Kurulca fesih kararı verilir.

Genel Kurul, gecikmesinde sakınca gördüğü hallerde yada Disiplin Kurulunun önerisi ile, gerekçeleri gösterilerek, uyarı gerekmeksizin şube yönetimlerini feshedebilir.

Fesih kararı Genel Kurulda gizli oyla yapılacak oylamada, toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluk oyu ile mümkündür.

Haklarında fesih kararı verilen şube yönetimleri görevlerini bırakmak ve devir teslim yapmak mecburiyetindedir. Hiçbir itiraz görevi bırakmayı ve devir teslimi geciktiremez.

Fesih kararıyla birlikte, Genel Kurulca yeni şube yönetim kurulu atanır. Bu kurul, görevden alınan yönetimin süresini tamamlar. Şu kadar ki, atama tarihinden itibaren 15 gün içinde, şubeye kayıtlı üyelerin 1/5 nin yazılı başvurusu üzerine, 45 gün içinde seçim yapılmak üzere, olağanüstü kongre toplantıya çağrılır.

Olağanüstü kongrede, Genel Yönetim Kurulunun fesih nedenlerini içeren kararı okunur, istenirse feshedilen yönetim adına ve Genel Yönetim Kurulu adına birer temsilci açıklama yapabilir. Bu açıklamalardan sonra görüşme açılmaz, seçime geçilir.

ŞUBELERİN KAPATILMASI

Madde 35- Açılan şubenin üye sayısının yetersiz hale gelmesi, verimli çalışmaması ve diğer nedenlerle kapatılması, Genel Yönetim Kurulunun üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunun iştiraki ile hazırlayacağı gerekçeli teklif (Rapor) üzerine Genel Kurul Kararı ile mümkündür. Bu husutaki oylama gizli oy ile yapılır.

TEMSİLCİLİKLERİN AÇILIŞI

Madde 36- Dernek, En az 10 Milletvekili üyesi bulunan illerde dernek faaliyetlerini yüretmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla Temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu Kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

İKİNCİ KISIM

Gelirler, Defter ve Kayıtlar

BİRLİĞİN- DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 37- Birlik-Dernek gelirlerini;

1. Üyeliğe giriş ödentisi ve üye aidatlarından,

2. Temsil, konferans, spor yarışmaları, gezi ve konser gibi faaliyetlerden,

3. Birliğin-Derneğin mal varlığı ile işletme ve sosyal tesislerden elde edilen gelirlerden,

4. Bağış ve yardımlardan,

Sağlar. Üye aidatlarının miktarı Genel Kurulca, üyeliğe giriş ödentisi Genel Yönetim Kurulunca belirlenir.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 38- Birlik-Dernek, yönetmelikle belirtilen aşağıdaki yazılı defterleri tutar.

1. Üye Kayıt Defteri : Üyenin kimliği, giriş tarihi, aidatları ve bağışları yazılır,

2. Karar Defterleri: Yönetim Kurulu ile Başkanlık Divanının kararları tarih ve numara sırası ile ayrı defterlere yazılır. Toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.

3. Gelen ve Giden Evrak Defterleri: Gelen ve Giden Evraklar tarih ve numara sırasıyla kaydedilir, gelen Evrakın aslı ve gidenlerin kopyaları dosyalarında saklanır,

4. Gelir ve Gider Defteri: Gelirlerin alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak yazılır, Gelir Makbuz numaraları ile gider fatura tarih ve numaraları bu deftere sıra ile işlenir,

5. Alındı Belgesi Kayıt Defteri

6. Demirbaş Defteri: Birliğe-Derneğe ait demirbaşlar bu deftere kaydedilir.

Bu maddede sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

GELİR VE GİDERLERDE USUL

Madde 39-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı Belgeleri ve Harcama Belgelerinin saklanma süreleri beş yıldır.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 40- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarakta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TAŞINMAZ MAL EDİNME

Madde 41- Birlik-Dernek ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz.

Birlik-dernek, taşınmaz mal varlığını kendi adına tapuya tescilden itibaren 1 ay içinde Mülki İdare Amirine bildirir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Tüzüğün Değiştirilmesi, Fesih ve Tasfiye

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 42- Tüzüğün değiştirilmesi; Yönetim Kurulunun veya Birliğe-Derneğe kayıtlı üye tam sayısının beşte birinin isteği üzerine Genel Kurul’a katılan üyelerin üçte iki çoğunluğunun kararı ile mümkündür.

BİRLİĞİN – DERNEĞİN FESHİ

Madde 43- Birliğin-Derneğin feshine Birlik-Dernek Genel Kurulu karar verebilir. Bu kararın alınabilmesi için kongreye katılma hakkına sahip üyelerin en az 2/3 ünün hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Ancak her iki toplantıda da feshe karar verilebilmesi için hazır bulunan üyelerin 2/3 ünün fesih yönünde oy kullanması zorunludur.

TASFİYE

Madde 44- Feshedilen Türk Parlamenterler Birliğinin-Derneğinin bütün mal varlığı, borçları ödendikten sonra Türk Parlamenterleri Dayanışma, Bilimsel ve Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜPAV)’a devredilir.

Tasfiye işlemini Başkanlık Divanı ve Denetleme Kurulu birlikte yürütür.

TÜRK PARLAMENTERLER BİRLİĞİ- DERNEĞİ GENEL YÖNETİM KURULU

Nevzat PAKDİLKahramanmaraş Mv. – TPB Genel Başkanı

Yaşar KARAYELKayseri Mv. – TPB Genel Başkan Yardımcısı

Kadir Ramazan COŞKUN19.Dn İstanbul Mv. – TPB Genel Sekreteri

Ömer Faruk ÖZMalatya Mv. – TPB Sayman

Nuri USLU 23.Dn. Uşak Mv. – Genel Sekreter Yardımcısı

Yahya AKMANŞanlıurfa Mv. – TPB Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa ATAŞİstanbul Mv. – TPB Yönetim Kurulu Üyesi

Cahit BAĞCIÇorum Mv. – TPB Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan ÇALIŞ23.Dn Karaman Mv. – TPB Yönetim Kurulu Üyesi

Orhan ERDEM 23.Dn Konya Mv. TPB Yönetim Kurulu Üyesi

İlknur İNCEÖZAksaray Mv. – TPB Yönetim Kurulu Üyesi

Alparslan KAVAKLIOĞLUNiğde Mv. – TPB Yönetim Kurulu Üyesi

Ramazan Kerim ÖZKANBurdur Mv. – TPB Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet SARIGaziantep Mv. – TPB Yönetim Kurulu Üyesi

Haluk YILDIZ20. Dn Kastamonu Mv. – TPB Yönetim Kurulu Üyesi